Dmitry Levitsky, Portrait of Yekaterina Voront…

Dmitry Levitsky, Portrait of Yekaterina Vorontsova-Dashkova, 1784