M. V. Dhurandhar, Radha and Krishna, 1915

M. V. Dhurandhar, Radha and Krishna, 1915